• دفتر فنی رخسان سفارش شما به ویرایشگر مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/24  ساعت12:35)
  • حمزه قادری سفارش تایپ شما با موفقیت تسویه گردید و آماده دانلود می باشد. (1398/8/23  ساعت23:48)
  • دفتر فنی رخسان سفارش شما به ویرایشگر مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/23  ساعت11:37)
  • حمزه قادری سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/22  ساعت19:11)
  • دفتر فنی رخسان سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/22  ساعت9:30)
  • حمزه قادری پیش پرداخت ترجمه شما با موفقیت پرداخت گردید. (1398/8/21  ساعت20:18)
  • علی حسینی سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/21  ساعت13:12)
  • دفتر فنی رخسان سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/21  ساعت13:11)
  • حمزه قادری پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/8/21  ساعت12:56)
  • حمزه قادری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/8/21  ساعت12:45)

ثبت نام

صفحه آرایی (تنظیم) پایان نامه

لیست هزینه صفحه آرایی و تنظیم پایان نامه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 

جزئیات تنظیم و صفحه آرایی پایان نامه

هزینه به ازای هر صفحه

مرتب نمودن متن

25  تومان

پاراگراف بندی

25  تومان

شماره صفحه

25  تومان

فاصله چپ و راست، بالا و پائین

25  تومان

فهرست نویسی اتوماتیک

150  تومان

تنظیم شماره اشکال، جداول و نمودارها

100  تومان

تنظیم به قالب دانشگاه

250  تومان

جمع

600  تومان