• دفتر فنی رخسان سفارش شما به ویرایشگر مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/24  ساعت12:35)
 • حمزه قادری سفارش تایپ شما با موفقیت تسویه گردید و آماده دانلود می باشد. (1398/8/23  ساعت23:48)
 • دفتر فنی رخسان سفارش شما به ویرایشگر مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/23  ساعت11:37)
 • حمزه قادری سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/22  ساعت19:11)
 • دفتر فنی رخسان سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/22  ساعت9:30)
 • حمزه قادری پیش پرداخت ترجمه شما با موفقیت پرداخت گردید. (1398/8/21  ساعت20:18)
 • علی حسینی سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/21  ساعت13:12)
 • دفتر فنی رخسان سفارش شما به مترجم مربوطه ارجاع داده شد. (1398/8/21  ساعت13:11)
 • حمزه قادری پیش فاکتور سفارش ترجمه شما صادر شده است (1398/8/21  ساعت12:56)
 • حمزه قادری سفارش شما با موفقیت به ثبت رسید و بزودی بررسی می گردد (1398/8/21  ساعت12:45)

خدمات ترجمه تخصصی

وب سایت ملی ترجمه باتوجه به وسعت فعالیت خود در ترجمه خدمات زیر را به کاربران ارائه می دهد.

خدمات ترجمه تخصصی

 • ترجمه کتاب
 • ترجمه مقاله
 • ترجمه مقاله ISI
 • ترجمه متن
 • ترجمه دانشجویی
 • ترجمه فوری
 • ترجمه قرارداد با شرکت های خصوصی و ارگان های دولتی
 • ترجمه قرارداد با انتشارات
 • ترجمه متون
 • ترجمه وب سایت
 • ترجمه فایل صوتی و تصویری
 • ترجمه نامه اداری
 • ترجمه کاتالوگ یا بروشور
 • ترجمه خبر

 

ثبت نام

 • ترجمه مقاله انگلیسی
 • ترجمه ارزان
 • ترجمه تخصصی برق
 • ترجمه تخصصی شیمی
 •  ترجمه تخصصی کامپیوتر
 • ترجمه تخصصی پزشکی
 • ترجمه تخصصی بیوتکنولوژی
 • ترجمه تخصصی بهداشت عمومی
 •   ترجمه تخصصی مدیریت
 •   ترجمه تخصصی مکانیک
 • ترجمه تخصصی تربیت بدنی
 • ترجمه تخصصی عمران
 • ترجمه تخصصی معماری
 •  ترجمه تخصصی روانشناسی
 •  ترجمه فوری مدیریت
 • ترجمه فوری مکانیک
 • ترجمه فوری عمران
 • ترجمه فوری روانشناسی
 •  ترجمه فوری اقتصاد
 •  ترجمه فوری آمار
 •  سایت ترجمه تخصصی
 •  سایت ترجمه آنلاین
 •  سایت ترجمه
 • ترجمه در گرگان
 •  ترجمه در تهران
 •  ترجمه درشیراز
 •   ترجمه در رشت
 •  ترجمه در مشهد
 •   ترجمه در اصفهان
 •   ترجمه در سمنان
 •   ترجمه در تبریز
 •  ترجمه در ارومیه
 •  ترجمه در ساری
 •  ترجمه در اهواز
 •  ترجمه انگلیسی به فارسی برق
 •   ترجمه انگلیسی به فارسی شیمی
 •   ترجمه انگلیسی به فارسی کامپیوتر
 •   ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت
 • ترجمه انگلیسی به فارسی مکانیک
 •  ترجمه انگلیسی به فارسی عمران
 •  ترجمه انگلیسی به فارسی روانشناسی
 • ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی شیمی
 •   ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی مواد
 •   ترجمه انگلیسی به فارسی صنایع
 • ترجمه انگلیسی به فارسی کشاورزی
 •  ترجمه انگلیسی به فارسی ریاضی
 •  ترجمه انگلیسی به فارسی فیزیک
 •  ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی
 •    ترجمه انگلیسی به فارسی اقتصاد
 • ترجمه انگلیسی به فارسی آمار
 •  ترجمه آنلاین
 •   سایت ترجمه
 •   مترجم آنلاین
 •   ترجمه متن
 •  ترجمه تخصصی
 • ترجمه فوری
 •  ترجمه دانشجویی
 •  ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی
 •   ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی
 •  ترجمه تخصصی چکیده پایان نامه
 •   ترجمه کتاب
 •   ترجمه فوری مهندسی شیمی
 • ترجمه فوری مهندسی مواد
 • ترجمه فوری صنایع
 •  ترجمه فوری کشاورزی
 • ترجمه فوری ریاضی
 •  ترجمه فوری فیزیک
 •  ترجمه فوری پزشکی
 •   ترجمه فوری آمار
 •  ترجمه تخصصی مهندسی شیمی
 •  ترجمه تخصصی مهندسی مواد
 •  ترجمه تخصصی صنایع
 •  ترجمه تخصصی کشاورزی
 •  ترجمه تخصصی ریاضی
 • ترجمه تخصصی فیزیک
 •  ترجمه تخصصی پزشکی
 •    ترجمه تخصصی اقتصاد
 •  ترجمه تخصصی آمار
 •  ترجمه فوری برق
 •   ترجمه فوری شیمی
 •  ترجمه فوری کامپیوتر